نحوه پرداخت هزینه کنفرانس


 لطفاً دقت فرمایید که هزینه حتماً به حساب دومین کنفرانس مدیریت سبز پسماند پرداخت شود. در صورت پرداخت اشتباه کنفرانس هیچ مسؤلیتی نداشته و پژوهشگر می‌بایستی مجدداً پرداخت نماید.