ارکان کنفرانس

 

 

دکتر علی رسول‌زاده
رئیس کنفرانس

 

دکتر محمد احمدی
دبیر علمی کنفرانس

دکتر بیتا معزی‌پور
 دبیر اجرایی کنفرانس

 

مهندس رضا رسول‌زاده
مسئول دبیرخانه